Правила за Ползване

22 Януари 2015

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „САЙБЪР АУЪР“ ЕООД („CyberHour.com„, „Доставчик“, „ние“, „нас“ или „наше“) запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Условия за ползване, по всяко време, като всички промени се публикуват на настоящия адрес. Сигнали за нарушаване на тези Условия за ползване се изпращат на [email protected] Използвайки нашите услуги и продукти, Вие се съгласявате да спазвате всички наши условия.

Всеки клиент, наричан по-долу за краткост „Потребител”, желаещ да се възползва от предлаганите услуги на „САЙБЪР АУЪР“ ЕООД, наричан по-долу за краткост „Доставчик”, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване на услугата „споделен хостинг“ (наричана още „SSD Cloud Hosting“, „Web Hosting“, „Уеб Хостинг“, „Облачен Уеб Хостинг“), наричана по-долу за краткост „Услугата“, под електронна форма чрез отбелязване на полето „Съгласен съм с Общите условия за ползване на CyberHour.com“ за извършване на регистрацията.

1.1 Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите:

– Наименование на Доставчика: САЙБЪР АУЪР ЕООД;

– Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Мадрид 9, ап №8

– Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Мадрид 9, ап №8

– ЕИК № 203-912-728

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел.: 02/91-53-518

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

Тел.: 02/ 9330572

Гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

2. Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: https://www.cyberhour.com/bg/terms-of-service

2.1. Всеки клиент („Клиент“, „Потребител“, „Вие“, „Ваше“ или „Вас“) може да ползва всяка от услугите на Доставчика („Акаунти“, „VPS услуги“, „Хостинг услуги“ или „Виртуални сървъри“), при условие че е пълнолетен гражданин и предоставя актуална и точна информация за самоличността си.

2.1.1. Клиентът е отговорен за поддържането на конфиденциалност на своя виртуален сървър и е отговорен за всички дейности, извършени в рамките на акаунта, както и за всякакво съдържание – на хард диска или паметта, независимо от кого е създадено или качено. Клиентът се съгласява, че няма да съхранява данни, които съдържат материал, който нарушава законите на Република България и са публично достъпни. Съгласявате се, че Доставчикът има правото, без предизвестие, да премахне една или няколко страници, материали, софтуер, услуги или друг вид данни, които ние считаме за незаконни, както и да уведомим компетентните държавни органи по случая.

2.1.2. Доставчикът има право при установени нарушения, както и превантивно преди извършено нарушение, да прекрати услугите и да вземе необходимите мерки за отстраняване на нарушенията.

2.2. Съгласявате се незабавно да уведомите Доставчика за всякакъв вид неоторизирано ползване на Вашия акаунт или друг вид пробив в сигурността. Ние няма да бъдем държани отговорни за загуба на данни или щети, поради ненавременно уведомяване.

2.3. Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни и информация при никакви обстоятелства, включително проблеми с хардуера или човешка грешка. Доставчикът не прави бекъпи, клиентът се задължава да прави архиви и копия от своя страна.

>2.4. Доставчикът предоставя услугата автоматичен отдалечен бекъп (пълен архив/имидж на сървъра) срещу заплащане по договорка.

3. Доставчикът се задължава да предостави на клиента за ползване Хостинг услуги, съдържанието на които е описано подробно в спецификации, определени в зависимост от избрания от клиента абонаментен план и опции.

3.1. При прекратяване на услугата е възможно Доставчикът да откаже достъп до файловете и данните на Потребителя.

В случай на нова регистрация с невалидни или неверни данни, както и несъответствие между имената на клиента и имената на лицето, заплатило услугите, Доставчикът е в правото си да откаже услугата, като задължително възстанови напълно платената сума, без таксите по превода, ако има такива.

3.2. При нарушение на едно или повече условия от Условията за ползване, Доставчикът има право да спре достъпа до услугите, а клиентът няма право на обезщетения или възстановяване на платени такси, както и достъп до архиви, данни или файлове свързани с услугата.

3.3. Доставчикът си запазва правото да откаже временно услугите на клиенти, чиито виртуални сървъри са обект на мрежови атаки (DoS/DDoS), освен когато имат платена защита, с цел да осигури безпроблемното функциониране на услугите на останалите потребители. При продължителни и чести атаки се спира изцяло достъпа до услугите на клиента, като Доставчикът не е длъжен да възстановява такси.

3.4. Доставчикът предоставя платена опция за защита от над 90% от познатите мрежови атаки (DoS/DDoS) с капацитет до 500 Gb/s, включително UDP, TCP-SYN, http и подобен тип атаки.

3.5. Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форс мажор).

За форс мажорни събития се считат пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, протести, терористични актове, земетресение, значителна проведа в Интернет инфраструктурата, повреди по хардуера или електрозахранването и мрежата, действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика, както и всички други дейности и събития, които не са били могли да бъдат предвидени, включително кибер атаки и мрежови атаки (DoS/DDoS).

3.6. В случай, че Доставчикът спре услугите без основателна причина или виновно не изпълни задълженията си вписани в тези условия, Потребителят има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на услугите от момента на спиране.

3.7. Скоростта на свързаността в посочените спецификации е достижима и негарантирана. Достачикът може да предостави гарантирана скорост на свързаността при допълнително договаряне.

4.1. За услугите по точка 3. Потребителят следва да заплати възнаграждение на Доставчика в размер, срок и при условията, определени от Доставчика, в зависимост от избрания от Потребителя месечен план.

4.2. В случай на виновно неизпълнение на задълженията си вписани в тези условия, Потребителят дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на условията за ползване.

4.3. Ако поради каквато и да е причина Потребителят остане недоволен от закупената услуга, то той има правото да се откаже от нея в срок от 14 дни след активирането на услугата от страна на Доставчика, ако Потребителят до сега не е използвал подобни услуги предоставени от Доставчика. Възстановяването на пълната сума за активиране на услугата става по същия начин използван от Потребителя, като Доставчикът поема всички разноски по превеждане на сумата.

4.4. В случай, че Клиентът желае да прекрати ползването на услугите преди изтичането на срока, за който са платени и след изтичане на 14 дни след активирането на услугите от страна на Доставчика, Доставчикът не е задължен да възстанови платените такси. Възстановяването става изцяло по преценка на Доставчика.

4.5. При възстановяване на такси при желание за отказ, заявено след изтичане на 14 дневния срок, Доставчикът си запазва правото да отмени всички отстъпки от суми за услуги, направени преди това.

4.6. В случай на започнат диспут за плащане в платежна система, чарджбек (chargeback) и друг вид подобни практики си запазваме правото да спрем услугите и да не възстановим платени такси. При желание за отказ и възстановяване на такси, Потребителят е задължен първо да осъществи комуникация с Доставчика и да го извести за своето желание.

4.7. Възстановяването на таксите става по същата платежна система, използвана от Потребителя, като таксата за превода е за сметка на Доставчика. Срока, в който Доставчикът трябва да извърши превода е до 30 календарни дни от момента на заявката и подаването на информация за извършване на плащане от Потребителя. При взаимна договорка е възможно метода на плащане да бъде друг.

4.8.1. При изтичане на абонамента за услугата, Доставчикът може да осигури гратисен период до 14 дни за използване на услугата след срока на изтичане изцяло по своя преценка, базираща се на историята на плащания до момента и дали Потребителят е уведомил Доставчика предварително за закъснението.

4.8.2. При изтичане на абонамента за услугата, Доставчикът не е длъжен да запази архив на услугата. Доставчикът не е длъжен да предостави каквито и да било архиви, ако услугата не е подновена и е неактивна. Доставчикът има право да запази всички данни и файлове в срок до 90 дни след изтичане на услугата, а при наличие на основание – в срок до 5 години.

5. Всяко физическо или юридическо лице няма право на повече от една регистрация в уеб сайта и системата на cyberhour.com.

6. Потребителят не придобива права на собственост върху оборудването, използвано за предоставяне на Услугата.

7. Доставчикът няма да бъде държан под отговорност за всякакъв вид незаконна дейност извършена от потребителите.

8. При по-малко от 99.9% наличност на услугата (онлайн/на линия) месечно по вина на Доставчика, Клиентът има право да поиска обезщетение за текущия месец, освен в случаите на планирана профилактика по смисъла на тези условия. За целта е нужно Клиентът да отвори запитване в системата или да изпрати писмо до [email protected], но не и да отваря диспут.

8.1. Доставчикът извършва планирана профилактика на сървърите, системите, хардуера или мрежовото оборудване, за което уведомява писмено Клиента в срок от поне 7 (седем) календарни дни преди извършване на тези дейности.

8.2. Дейностите по профилактика не могат да надвишават повече от една планирана профилактика месечно.

8.3. Всяка планирана профилактика не може да предизвиква повече от три часа прекъсване на услугите.

8.4. Доставчикът не носи отговорност за всякакъв вид пропуснати ползи или имущестени и неимуществени вреди в следствие на използване или неизползване на услугите от Потребителя. Във всички случаи никоя страна не може да бъде държана отговорна финансово за сума, по-голяма от договорената месечна такса за услугата.

II. ПРИЕМЛИВА УПОТРЕБА

1. Нашите услуги могат да бъдат използвани само със законови цели, забранени са всякакъв вид разпространение, съхранение или връзки към материал, който нарушава законите на Република България. Това включва, но не е ограничено до:

1.1. Материал защитен с авторско право, търговска марка и друг вид интелектуална собственост.

1.2. Материал, който накърнява личното достойнство на други граждани или дискриминира на расова, полова или религиозна основа.

1.3. Материал, който представлява заплаха за обществото.

1.4. Материали, файлове, данни или действия, които не са съобразени с общоприетите етични норми.

2. Забранява се:

2.1. Изпращането на масови рекламни или търговски съобщения (и-мейли), които са непоискани съгласно Закона за електронната търговия.

2.2. Подправяне или модифициране (спуфинг/spoofing) на и-мейл хедърите (e-mail headers).

2.3. Разполагане на сървър или софтуер за изпращане на анонимни и-мейли без идентификация и автентикация.

2.4. Всякакъв вид спам материал или услуги свързани с тази дейност, включително масов имейлинг (над 500 000 имейла в час).

2.5. Употребата на БитТорент (BitTorrent) софтуер и протокол или Тор (TOR exit node).

2.6. Използването на софтуер със зловреден код, който включва, но не се ограничава до: вируси, троянски коне, червеи, хакове и други.

2.7. Разрушителни дейности, които включват, но не се ограничават до: кибер и мрежови атаки, използване на дупки и пробиви в сигурността на други системи, масов пинг, сканиране на портове, сканиране на защитите на друга система, спуфене и фалшифициране на хедърите на интернет TCP и UDP пакетите, всякакъв вид опит за пресичане, четене или добиване на достъп до данни непредназначени за Вас или Вашия виртуален сървър, отказване на услугите на други потребители или мрежи посредством Denial of Service (DoS) и друг вид атаки или действия.

2.8. Бот мрежи (Ботнет) и xDCC разпространение на файлове, спам чрез IRC протокол.

2.9. Mining и всякакъв вид проложения или действия свързани с p2p протоколи, които изразходват повече от 25% CPU или 15 IOPS за продължителен период от време.

3. Следната употреба е разрешена и приемлива, но Доставчикът си запазва правото в определени случаи да спре услугите:

3.1. Internet Relay Chat (IRC) (клиентски софтуер или сървър/даемон).

3.2. Прокси сървъри (Proxy) за лична употреба (публичните проксита са забранени).

3.3. Материал със съдържание за възрастни, стига да са спазени законите на Република България.

3.4. Уеб базирани игри

3.5. Гейм сървъри (Minecraft, Counter-strike, Battlefield и др.).

4. Забранява се злоупотребата с ресурси, което включва:

4.1. Всякаква дейност, умишлена или не, която консумира достатъчно системни ресурси, така че да повлияе и попречи на нормалното функциониране на услугите на останалите потребители или оборудване.

4.2. Всякакъв вид софтуер, който използва повече от 90% от едно или повече процесорни ядра за продължителен период от време в следствие на неправилно конфигуриране или бъгове.

4.3. Всякакъв вид софтуер, който използва повече от 30 IOPS (Input/Output Operations Per Second) или повече от 20 MB/s IO за продължителен период от време.

4.4. Всякакъв вид употреба на мрежата, която деградира нейната производителност и капацит извън нормалните граници.

4.5. При първо нарушение на точки 4.1., 4.2., 4.3 и 4.4. следва предупреждение по и-мейл, след което клиента трябва да оправи проблема до 24 часа. При второ нарушение услугата на клиента може да бъде рестартирана.

При трето нарушение достъпът до услугите се спира постоянно или за неопределен период.

4.6. Месечният трафик не е ограничен, но Доставчикът си запазва правото да налага ограничения при изразходване на повече от 5 Терабайта месечен трафик в българския пиъринг или международния според своя план. Доставчикът ще уведоми Потребителя писмено по и-мейл и може да му предостави възможност за закупуване на допълнителен трафик.

4.7. Доставчикът си запазва правото да отказва услуги на клиенти, използващи всякакъв вид ресурс, количеството на който надвишава многократно средното количество използвано от останалите потребители.

5. Неспазването на едно или повече от условията за приемлива употреба и използването на акаунта за неетични цели или такива, които не съответстват на Интернет етикета и моралните норми, ще доведе до моментално спиране на услугите, без възстановяване на платени такси.

III. ПОДДРЪЖКА

1. VPS услугите не включват безплатно управление на услугата, системна администрация и професионална поддръжка.

За поддръжката по управлението на виртуалния сървър е нужен опит в Linux/Unix системната администрация.

Доставчикът предлага допълнителни експертни услуги, които включват такава поддръжка и администрация.

2. Безплатната поддръжка осъществявана от CyberHour.com се състои от:

2.1. Първоначална инсталация на Операционната Система и приложения, мрежово конфигуриране и инсталация на до 5 софтуерни пакета.

2.2. Поддръжка и мониторинг на мрежата и инфраструктурата, както и осигуряване на нормалното й функциониране.

2.3. Поддръжка и мониторинг на сървърния хардуер, както и осигуряване на нормалното му функциониране.

2.4. Поддръжка на Потребителския Панел и платежните инструменти.

IV. Други

1. За неразделна част от настоящите Общи условия за ползване се счита и декларацията за поверителност и конфиденциалност.

2. Доставчикът си запазва правото да променя тези условия, както и всяка информация предоставена в сайта, по всяко време и без да известява за това. Промените по условията се публикуват на адрес https://www.cyberhour.com/bg/terms-of-services

3. По смисъла на тези Условия за ползване:

3.1. Мрежови атаки са всякакъв вид злонамерени действия, целящи ограничаването или намаляването на капацитета на мрежата.

3.2. Denial of Service (DoS) и Distributed Denial of Service (DDoS) атаки са такива престъпления, при които злонамерено лице отказва временно услугите на един или повече сървъри и системи, чрез използването на пробиви в сигурността им и/или чрез мрежови атаки, при които се заема капацитета на мрежата и се намаляват или спират нейните функции.

3.3. UPTIME е времето, през което дадена услуга е налична и е он-лайн (на линия).

3.4. Ботнет е мрежа от роботизиран софтуер (ботове), свързани помежду си с цел изпълняване на масови атаки и злонамерени дейности.

3.5. Internet Relay Chat (IRC) e интернет протокол за чат в реално време.

3.6. Прокси сървър (Proxy) е всеки софтуер, който служи за междинна връзка между клиент и сървър, чрез което се избягва свързването директно към сървър или директното сърфиране в интернет.

3.7. IOPS (Input/Output Operations Per Second) e брой операции в секунда за вход и изход към хард диска (писане и четене).

3.8. TOR е анонимна мрежа – The onion router.

4. При възникнали спорове за собствеността на Акаунт, Доставчикът е единствен арбитър за решаването на спора, като за безспорен собственик на акаунта се счита лицето, което едновременно удовлетворява едно или повече от следните усовия:

4.1. Притежава достъп до своя потребителски акаунт в сайта CyberHour.com.

4.2. Притежава достъп до имейл адреса, с който е регистриран Акаунта.

4.3. Има съответствие между личните данни на лицето и данните в Акаунта подадени при регистрация.

4.4. Има съответствие между IP адреса на лицето и IP адреса, от който е направена регистрацията на Акаунта.

5. Доставчикът си запазва правото да променя цените на услугите по всяко време, като всяка промяна се отразява в уеб сайта на Доставчика.